Anh công ty mình cũng mới mua con điều hòa lọc không khí LG hết gần 13 củ. Khen ngồi trong phòng thoải mái khác hẳn ngoài. Mình cũng để tiền mua 1 con đây.