Tham khảo ý kiến vài người sử dụng LG Multi Split thì thấy họ khen không gầy ồn, cực kỳ tiết kiệm điện và độ làm lạnh được trải đều.