Cũng sắp đến sn bé nhà mình đây , chắc thử bên đây xem sao . Thanks thớt