Vấn đề là bạn ở đâu mọi người sẽ tư vấn chỗ gần cho bạn hơn.