Mấy con này chắc chuyên dùng cho mấy trung tâm lớn và tòa nhà cao ốc quá...