Mình đã đọc kỹ, Nghiêm chỉnh thực hiện đúng nội quy diễn dàn.